Sverige - världens femte största vapenexportör

reportage | 2010-03-26

Den 23 mars hölls en manifestation mot svensk vapenexport vid Mynttorget i Stockholm. Ett 30-tal personer slöt upp. Talarna kritiserade den svenska regeringens vapenpolitik men tidigare regeringar kom inte heller undan. Den svenska exporten av vapen till länder som begår grova och systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna ska stoppas och Sveriges vapenexport till diktaturer ska upphöra, ansåg både politiker och representanter från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna fredsrörelsen.

  • Sverige har genom åren givit sig själv beröm för långtgående och restriktiva exportregler av vapen, men bakom de orden... Svensk vapenexport ökade dramatiskt förra året och uppgick till 13,5 miljarder svenska kronor, sade Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som tillsammans med Kristna fredsrörelsen stod som arrangörer för manifestationen.

  • Saudiarabien får regelbundet köpa krigsmateriel från Sverige. Det är oacceptabelt att våra folkvalda handlar i strid med det svenska folket, fortsatte Anna Ek.

Anna Ek syftade på en opinionsundersökning Demoskop utförde, på uppdrag av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen i november förra året. Den visar att 81 procent av de tillfrågade inte tycker att Sverige ska exportera vapen till länder i krig. 91 procent svarade nej på frågan om Sverige ska tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer.

  • Sverige gör mycket för att främja demokrati och mänskliga rättigheter, men just vapenexporten är en svart fläck, menade Håkan Mårtensson, tillförordnad generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, och fortsatte att tala om vilka problem Sveriges ”dubbelspel” medför:

  • Vapenexporten är ett direkt sätt att öka förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Handel med vapen stärker också de poliser och den militär som utför övergrepp. Det sänder också signaler om att Sverige anser att exempelvis Saudiarabien är ett ganska okej land. Sverige bjuder på så sätt in Saudiarabien i ”finrummet” och det finns en uppenbar risk att trycket på reformer och demokrati minskar.

Lina Nordlund, från Folkpartiets liberala ungdomsförbund (LUF), pratade kritiskt om regeringens vapenpolitik.

Linda Nordlund sitter med i förbundsstyrelsen för LUF, Folkpartiets ungdomsförbund. Hon pratade också om Saudiarabien; om att Sverige valt att exportera vapen till ett land där politiska partier är förbjudna, där kvinnor inte har rösträtt och samma rättigheter som män. Detta ansåg hon vara förkastligt.

  • För ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, väger inte kvinnors rättigheter lika tungt som mot dem som lobbar för vapenexport, sade Linda Nordlund.

Linda Nordlund tog sedan upp FN:s millenniemål och berättade att Kofi Annan, FN:s förre generalsekreterare, i samband med att målen antogs år 2000 deklarerade att lätta vapen är att likställa med massförstörelsevapen.

När en projektil exploderar tränger pilarna in i allt mänskligt inom en viss radie.
Foto: Amnesty International.

  • Sverige är ledande när det gäller lätta vapen, exempelvis när det kommer till tillverkning och export av granatgeväret Carl Gustav. Ett vapen som används mot mjuka mål (det vill säga människor). Människorättsorganisationer anser att vapnet Carl Gustav bryter mot Genèvekonventionen eftersom vapnet drabbar civila hårt. Sverige har varit drivande i att förbjuda flechetter men fortsätter att tillverka och exportera dessa hemska vapen som många organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter motsätter sig, berättade Linda Nordlund.

Riksdagsledamot Carina Hägg (S) var kritisk mot regeringens vapenpolitik. Hon sade också att hon vill att frågor rörande Sveriges vapenexport ska uppmärksammas i den kommande valrörelsen, vilket skulle kunna ske under Hiroshimadagen den 6 augusti.

Riksdagsledamot Carina Hägg (S) hoppas att svensk vapenexport ska uppmärksammas i årets valrörelse.

  • Den rödgröna oppositionen vill att en översyn genomförs över svensk vapenexport och vapenimport. Det behövs nya krafter för att synliggöra vapenexporten i relation till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, sade Carina Hägg.

Text: Stina Thomsson
Foto: Lina Larsson

Mer om internationell vapenhandel:
Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) visar i sin senaste rapport att den svenska exporten av försvarsmateriel ökade år 2009 med sju procent jämfört med året innan. Den största andelen export skedde till EU, Norge och Schweiz. Till Indien gick export för 901 miljoner kronor och till Malaysia för 129 miljoner kronor. Två av de fem största exportländerna var Pakistan (1,4 miljarder svenska kronor) och Storbritannien (0,9 miljarder svenska kronor). Ökningen av export var ännu kraftigare mellan år 2007 och 2008, då den steg med 32 procent, från 9,6 miljarder svenska kronor till 12,7 miljarder.
(ISP:s rapporter)

Sverige är en av världens tio största vapenexportörer, räknat per person världens femte största. Den svenska vapenindustrin exporterar stridsflyg, krigsfartyg, stridsfordon, robotar, pansarvärnsvapen med mera till 60 länder världen över.
(Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens hemsida)

Vapnet Carl Gustav tillverkas av Saab Bofors Dynamics, vilka också producerar flechettgranaten ADM 401. ADM 401 är ett vapen som består av en projektil laddad med metallpilar.
(Sydsvenskan)

Den 17 februari presenterade utrikesminister Carl Bildt (M) regeringens deklaration om utrikespolitiken för riksdagen. Han sade bland annat att: ”Försvaret av de mänskliga rättigheterna är en grundsten i svensk utrikespolitik.” Han sade också att: ”En hållbar globalisering måste bygga på demokratiska värderingar, på respekten för mänskliga rättigheter och på folkrättens principer” och att ”Sverige ska fortsätta att verka för frihet från förtryck. Att alla människor ska kunna leva i frihet är ett mål i sig. Det är också ett medel för att uppnå säkerhet och utveckling.”
(Utrikesdeklarationen år 2010)

Sipri, Stockholm International Peace Research Institute, släpper årliga rapporter som beskriver och analyserar vad som hänt inom säkerhet, konflikter och militära utgifter. Den senaste rapporten visar att under år 2008 pågick det 16 större väpnade konflikter i 15 områden i världen. USA, Pakistan och Indien var tre av länderna som var indragna i konflikter. Rapporten redogör också för de länder som hade de högsta militära utgifterna under år 2008: USA. Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Japan, Italien, Saudiarabien och Indien.
(Siris årsrapport år 2009)

I Riksdagens riktlinjer för krigsmateriel står det bland annat att tillstånd till försäljning av krigsmateriel inte bör lämnas om det avser en stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekten för de mänskliga rättigheterna är ett centralt villkor för att tillstånd till försäljning ska beviljas av ISP.

Tillstånd till försäljning av krigsmateriel för strid bör inte beviljas om det avser en stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat, oavsett om en krigsförklaring har avgetts eller ej. Tillstånd ska inte heller ges till en stat som är i en internationell konflikt och som riskerar att leda till väpnad konflikt eller stat som har inre väpnade oroligheter.

(Riksdagens riktlinjer för krigsmateriel)

Guns for sale ("Reklamfilm" på Youtube om vapenexport)

Text: Stina Thomsson

Läs mer:
Gaza som brottsplats
(Amnesty Press 18 mars 2009)

Vapenhandeln i fokus på Amnestys filmfstival 2008
(Amnesty Press 21 oktober 2008)

Medan bomberna faller
(Amnesty PressP 6 juli 2006)

Viktig omröstning i FN till fördel för ett Arms Trade Treaty
(Amnesty pressnotis 3 november 2008)

Vapendelar producerade i EU-länder kan hamna i Burma trots vapenembargo (Amnesty pressnotis 16 juli 2007)

G8-ländernas vapenexport underblåser kränkningar av de mänskliga rättigheterna
(Amnesty pressnotis 22 juni 2005)

reportage | 2010-03-26