En handlingsplan som speglar omvärlden

Sverige | 2000-06-14

Det blev inga större diskussioner kring förslaget om ny handlingsplan för den svenska sektionen under årsmötet i Malmö. Årsmötet antog sex huvudmål som svenska Amnesty, förutom den vanliga verksamheten, särskilt kommer att prioritera i sitt arbete under de kommande fyra åren, fram till 2004.

- Behovet inom mänskliga rättigheter är oändligt. Genom att göra handlingsplaner kan vi fokusera våra reurser så att vi blir så effektiva som möjligt, förklarar Dan Grundin, kontorschef för svenska sektionen.

Fyra av huvudmålen i den nya handlingsplanen handlar om kampen mot människorättskränkningar: Bekämpa tortyr och dödsstraff, arbeta mot övergrepp som drabbar kvinnor, stärka asylrätten och flyktingars rättigheter och agera för människorättsförsvarare.

Dan Grundin tycker att den nya handlingsplanens styrka ligger i att den är omvärldsanpassad, att den speglar de viktiga, stora frågorna.

  • Målen har en gemensam nämnare: Människorättskriser. När kriser utbryter, som exempelvis i Kosovo, drabbas i stor utsträckning kvinnor och barn. En konsekvens av kriser blir stora flyktingströmmar. Det väcker också frågor om förebyggande arbete med mr-organisationer och därmed arbete med människorättsförsvarare.

Svenska Amnestys handlingsplan har vuxit fram med utgångspunkt från den internationella handlingsplanen för 2000-2004, TAP (Trója Action Plan), som antogs på det internationella rådsmötet i Trója 1999. Vid tillkomsten av TAP försökte man göra en analys av världsläget.

  • Man kunde snabbt se att Amnestys traditionella sätt att arbeta inte hade någon beredskap för människorättskriser och att de människor som Amnesty arbetar för inte längre sitter i fängelse i samma utsträckning som tidigare, förtrycket ser annorlunda ut idag, säger Dan Grundin.

Två av målen som finns i TAP har den svenska sektionen valt att inte sätta upp som egna huvudmål: Kampen mot straffrihet och företags- och andra ekonomiska aktörers ansvar för mänskliga rättigheter. Det är delvis en resursfråga, menar Dan Grundin.

  • Den svenska handlingsplanen är inriktad på aktivismen inom organisationen och när det gäller straffrihet så har vi idag inga utvecklade metoder för aktiva inom Amnesty att arbeta med den frågan.

  • När det gäller mr och företag så har den svenska sektionen inte kommit så långt i det arbetet ännu. Vi har i dagsläget inte heller någon specialgrupp som driver dessa frågor. Däremot tror jag att detta är en fråga som kommer att bli större på sikt.

De övriga två huvudmålen i den svenska handlingsplanen handlar om att stärka organisationen Amnesty: Öka aktivismen och effektivare fundraising (insamling).

Varje år fram till 2004 ska Amnesty genomföra någon slags aktivitet som syftar till att rekrytera aktiva medlemmar. I december 2004 ska Amnesty ha tio procent fler aktiva än i december 2001. Det kommer även att göras en ungdomssatsning för att få fler unga aktiva och fler ungdomsgrupper.

När det gäller fundraising ska både svenska Amnestys intäkter och medlemsantalet öka med fem procent årligen.

  • Det blir svårt att uppnå målet att öka medlemsantalet, tror Dan Grundin. Det har blivit både svårare och dyrare att värva medlemmar. Det enda sättet att uppnå det målet är att Amnestys aktiva medlemmar i mycket högre utsträckning än idag bidrar till att värva nya medlemmar.

Helena Norman
redaktör för Amnesty Press

Sverige | 2000-06-14