Dramatiskt ordförandeval

reportage | 2008-04-21

Anna Nilsdotter valdes till ordförande i svenska Amnestys styrelse när årsmötet i Västerås avslutades på söndagseftermiddagen. Även dagens förhandlingar drog ut på tiden, något som irriterade en del årsmötesdeltagare. Deltagarna fick även lyssna på en presentation av den nya kampanjen om Dignity – värdighet – som inleds under 2009.

Fokus ligger på Human Dignity i Amnestys nya kampanj.

Söndagens mötesförhandlingar inleddes med beslut gällande de motioner och förslag som inkommit till årsmötet. Vissa av motionerna föranledde livliga och långvariga diskussioner, medan andra snabbt bifölls eller avslogs av de 196 röstberättigade deltagarna. Årsmötesdeltagarna hade under lördagen diskuterat de olika motionerna i tre olika beredningsgrupper, men under plenumdiskussionerna uppkom ändå stundtals livliga debatter.

Ett antal ungdomsgrupper samt Ungdomsrådet hade skrivit en motion om införandet av en alkoholpolicy inom svenska Amnesty. Motionärerna ansåg att den alkoholkonsumtion som ibland förekommer vid olika möten och sammankomster inom Amnesty kan få negativa konsekvenser, bland annat för organisationens trovärdighet och att det kan få de som av ett eller annat skäl avstår från alkohol att känna sig exkluderade. Årsmötet valde att gå på styrelsens linje – att det är positivt att en alkoholpolicy utarbetas, men att den ska undvika att vara alltför begränsande då det kan vara svårt att formulera en sådan regel. Förslaget till alkoholpolicy ska läggas fram på årsmötet 2009.

Årsmötesdeltagarna i plenum.

Årsmötet antog också en förändring i sektionens stadgar, gällande §1, vision och åtagande. Detta är en följd av den stadgeändring som den internationella rörelsen antog vid det internationella rådsmötet i Mexiko år 2007. Den nya lydelsen av paragraf ett lyder nu (med förändringen kursiverad): Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty International att utreda och agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter.

Upp med röstlapparna för här ska beslut fattas.

Den motion som väckte störst debatt var den sent inkomna motion gällande språket vid Amnestyaktiviteter som årsmötet på lördagen beslutade att behandla (enligt stadgarna har årsmötet ingen skyldighet att ta upp motioner som inkommer efter det sista datum som satts upp). Motionens att-satser och ett antal alternativa förslag diskuterades detaljerat och ingående, och slutligen fick årsmötesdeltagarna gå på rast medan de som ville diskutera motionen samlades framme vid talarstolen för att gemensamt försöka formulera ett antal förslag som man kunde enas kring. Bakgrunden till motionen var att möten, seminarier och föreläsningar inom Amnesty ibland hålls på engelska, något som kan verka elitistiskt och uteslutande. Christine Pamp, före detta ordförande i svenska sektionen, påpekade att man vid det internationella rådsmötet förra året antog en språkpolicy för den internationella rörelsen, och efter ett antal voteringar kring olika alternativa förslag och att-satser biföll årsmötet förslaget att styrelsen ska ges i uppgift att utarbeta en språkpolicy för svenska sektionen.

Christine Pamp är ansvarig för One Amnesty i den internationella styrelsen.

Styrelsens förslag om avskaffande av gruppavgiften till sektionen väckte också debatt. Vissa menar att gruppavgiften är ett viktigt incitament för att grupperna ska syssla med insamling, och att insamling av pengar också är en form av aktivism. Andra ansåg att insamlandet tar mycket tid och energi från gruppens övriga arbete, och att gruppavgiften nu utgör en så liten del av sektionens ekonomi att den inte har så stor betydelse. Att det endast är arbetsgrupper som ska betala gruppavgiften, medan specialgrupper slipper, sågs också som orättvist och konstigt. Årsmötet beslutade med stor majoritet att gruppavgiften ska avskaffas från och med 2009.

Förseningar
Årsmötesförhandlingarna drog även på söndagen ut på tiden, vilket återigen gjorde att programpunkten ”Amnestykafé” fick styrkas från dagordningen. Amnestykaféet skulle vara ett diskussionsforum där årsmötesdeltagarna i mindre grupper fick diskutera aktuella teman. Det inställda kaféet på lördagen skulle ha behandlat ”One Amnesty” (se tidigare reportage) utifrån Christine Pamps presentation av det interna förändringsarbete som nu pågår. På söndagen skulle deltagarna fått möjlighet att diskutera Dignitykampanjen, efter att ha lyssnat på det anförande som Whidney Brown från det internationella sekretariatet höll (se separat reportage). Flera årsmötesdeltagare uttryckte besvikelse över att dessa informella diskussionsmöjligheter uteblev, och ansåg att tiderna skulle ha hållits hårdare. På grund av förseningarna i tidschemat var flera deltagare tvungna att lämna årsmötet innan det var slut så att de skulle hinna med sina bokade kommunikationer. Till följd av detta kunde inte alla delta i de val som hölls på söndagseftermiddagen, och en del deltagare var mycket upprörda över detta, som de ansåg vara ett demokratiskt problem.

Ordförandeval
Till posten som ordförande för svenska sektionens styrelse för 2008-2010 fanns två kandidater, något som många ansåg som mycket positivt.
– Det är roligt att vi har två kandidater, sade Bo Lindblom, medlem från Laholm och årsmötesveteran på sitt fyrtionde årsmöte. De är båda mycket meriterade, och det är glädjande att vi har klass på våra ledare inom Amnesty, sade han till Amnesty Press.

Lisa Moraeus och Anna Nilsdotter kandiderade till ordförandeposten i styrelsen.

Valberedningens förslag till ordförandeposten var Lisa Moraeus, som suttit i styrelsen sedan 2003 och verkat som vice ordförande i två år (2005-2007). Ett antal enskilda medlemmar hade istället nominerat Anna Nilsdotter som arbetat som tillförordnad ordförande sedan hösten 2007, då Christine Pamp lämnade sektionsstyrelsen för ett uppdrag i den internationella styrelsen. En frågestund hölls med de båda kandidaterna, där de passade på att dementera en del rykten som flugit runt i korridorerna under årsmötet, bland annat att det skulle finnas en konflikt dem emellan. Sluten votering hölls och efter att rösträknarna utfört sitt arbete meddelades det att Anna Nilsdotter av årsmötet hade valts till sektionens ordförande.

TEXT: Jenny Sjöö Saers
FOTO: Elin Kamyab

Läs mer: Amnestys årsmöte 2008

Efter de val som förrättades på årsmötet ser styrelserna för sektionen och Amnestyfonden ut så här:

Sektionens styrelse:
Ordförande för 2008-2010:

Anna Nilsdotter
Kassör för 2007-2009:

Jörgen Qwist
Ordinarie ledamöter för 2007-2009:

Lisa Moraeus
Felicitas Bergström (fyllnadsval)
Sofia Halth (fyllnadsval)
Ordinarie ledamöter för 2008-2010:
Ida Burlin
Maria Landenius
Ernesto Katzenstein
Suppleanter för 2008-2009:

Anton Lidström
Mahyad Hassanzadeh-Tavakoli

Amnestyfondens styrelse
Ordinarie ledamöter för 2007-2009:
Annika Flensburg
Mårten Bengtsson
Solveig Hauser (fyllnadsval)
Ordinarie ledamöter för 2008-2010:
Amelie Bendz
Maria Bexelius
Katarina Hammerberg
Suppleanter för 2008-2009:
Anna Massarsch
Eva Rimsten

reportage | 2008-04-21