Att ta sig ut ur fattigdom

reportage | 2009-05-30

Att människor fastnar i fattigdom handlar inte om lathet eller en brist på motivation. Det finns institutionella och samhälleliga faktorer bakom. Det säger två utredare från Världsbanken som studerat frågan från de fattigas perspektiv.

I Nordiska Afrikainstitutets lokaler i Uppsala höll Deepa Narayan och Nora Dudwick på onsdag ett föredrag om fattigdom och fattiga människors möjligheter, eller brist på sådana. De har för Världsbankens räkning gjort en omfattande studie där de utifrån fattiga människors perspektiv studerat de processer och institutioner som påverkar människors möjligheter att skapa ett större välstånd i sina liv. I studien har 60 000 människor från 15 olika länder i Afrika, Asien och Latinamerika ingått.

Deepa Narayan.

Deepa Narayan anser att många fortfarande har uppfattningen att fattiga människor själva är ansvariga för sin fattigdom.

  • Det antas att fattiga människor inte kan eller vill arbeta på grund av en brist på motivation, lathet eller diverse missbruk. Detta används som ursäkt för att inte göra något för att bekämpa fattigdom.

Deepa Narayan säger att det i väldigt få fall var dessa faktorer som var orsaken. Hon säger att de personer hon talat med är villiga att arbeta hårt och inser att det är en förutsättning för att ta sig ur sin fattigdom. En av människorna i hennes studie sade att om man ”ramlar 5000 gånger reser man sig 5000 gånger”, en tanke som var typisk för det stora flertalet människor i studien. Hon talar istället om något hon kallar ”institutional blockages”. Alltså att orsakerna fanns att finna i de system och strukturer som omger människorna.

Även i en så kallad fri marknad är det svårt för fattiga människor att ta till vara på de möjligheter som finns. Detta för att denna marknad inte är tillgänglig för alla, det kan handla om en brist på kapital, sociala kontakter eller att de större och mäktigare företagarna stänger ute de mindre.

No__ra Du__dwick.

  • ”Det är de rika som bestämmer priserna på våra varor”, säger Deepa Narayan och citerar en av de människor hon talat med.

En annan viktig faktor är sjukdom. Fattiga människor drabbas mycket hårdare av sjukdomar och har dåliga möjligheter till vård.

  • Det kapital man lyckats samla försvinner på grund av vårdkostnader, i andra fall kan sjukdom leda till att familjens försörjare dör.

Nora Dunwick berättar om viktiga förutsättningar för att ta sig ur fattigdom:

  • Vi upptäckte att de med de största möjligheterna levde i städer, där det fanns fler möjligheter till försörjning och en större efterfrågan på tjänster. Det är även viktigt med en bra infrastruktur och tillgång till el och vatten.

Nora Dudwick påpekar även vikten av en ”öppenhet mot kvinnor”. Hon beskriver en ung kvinna i Marocko som uppträdde som dansare och genom hennes inkomster kunde familjen betala för hennes yngre systers skolgång. Men när den unga kvinnan ville starta en egen danstrupp gjorde hennes manliga släktingar och även andra människor i hennes samhälle motstånd.

Publiken var en insatt grupp, varav de flesta med forskarbakgrund. Frågestunden efter föredraget blev därför mycket akademisk.

De som har sämst möjligheter är till exempel dem som lever på landsbygden och dem som uteslutande försörjer sig på jordbruk. Dessa människors försörjning kan drabbas hårt av till exempel torka. Nora Dudwick säger att det behövs en stabil inkomst förutom jordbruk så att de inte är lika sårbara om något oförutsett händer och så att de kan samla ihop pengar och börja planera. En lösning kan vara att ge fattiga människor lån, något som haft framgång tidigare och där återbetalningsfrekvensen har varit hög.

Deepa Narayan understryker hur viktigt det är att inte betrakta fattigdom som något statiskt. Folk kan ta sig ur det och lika snabbt hamna där igen. Dem som är mest rörliga vad gäller att ta sig ur fattigdom är även de mest sårbara.

  • Bara genom att förhindra att människor blir fattiga igen kan vi göra mycket för att minska fattigdomen överlag, påpekar hon.

Text och Foto: Jasin Abdulssmed

Läs mer:

Amnesty vill förändra fattigdomsdebatten- kampanjstart idag (Amnesty Press 28 maj)

reportage | 2009-05-30