Svenska Amnesty ska spara sex miljoner

Idag (5 mars) meddelades personalen på den svenska Amnestysektionen att organisationen ska spara sex miljoner kronor. Det innebär att organisationen kommer dra ned på fem till tio tjänster. Besparingarna beror, enligt generalsekreterare Anna Johansson, på den fördelningsmodell som Amnesty använder sig av internationellt.

artiklar | 2024-03-05
Av: Ira Mallik
Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Foto: Amnesty

För att finansiera rörelsen globalt använder sig Amnesty International av en fördelningsmodell där nationella sektioner bidrar med en viss procentsats av sina insamlade medel som sedan fördelas i den globala rörelsen. Alltså: stora Amnestysektioner som till exempel Sverige, bidrar ekonomiskt till den globala rörelsen utifrån en slags trappmodell som utgår från hur mycket pengar som samlas in i ett land.

– I grunden handlar detta om jämlikhet där de gemensamma resurserna fördelas rättvist inom den globala rörelsen och hamnar där behoven är som störst. Genom att agera solidariskt bidrar den svenska sektionen av Amnesty till att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige.

Under 2024 kommer fördelningsmodellen, att justeras efter ett internationellt beslut av Amnesty, och procentsatsen tros för svenska Amnestys del höjas med flera procent från nuvarande 62,5 procent. Organisationen skriver i ett pressmeddelande att om svenska Amnesty ska kunna möjliggöra detta måste den ”öka sina intäkter, samtidigt som organisationen kommer att behöva minska sina kostnader med ca sex miljoner kronor”.

– Vi behöver förändra vår verksamhet i Sverige för att vi ska kunna leva upp till vårt uppdrag och löfte att bidra till en förstärkning av vårt globala människorättsarbete och en mer jämlik global rörelse. Samtidigt har jag full respekt och förståelse för att beskedet om neddragningar skapar oro för våra medarbetare i Sverige. Vår ambition är att i möjligaste mån värna om både våra medarbetare och vår verksamhet i Sverige, säger generalsekreterare Anna Johansson.

Handlar besparingarna enbart om den internationella fördelningsmodellen eller finns det andra orsaker?

– Det finns flera orsaker till att Amnesty Sverige har en utmanande ekonomisk situation, tex inflation. Men i grunden handlar det om den globala fördelningsmodellen. 62,5 % av Amnesty Sveriges nettointäkter går till arbetet på det internationella sekretariatet och omfördelas till sektioner i andra länder. Det gör att Amnesty Sverige får svårt att täcka våra kostnader här hemma.

Amnesty har de senaste åren tappat en del medlemmar, hur stor roll spelar det för besparingarna?

– Det har spelat en viss roll, men är inte avgörande. Nu föreslås förändringar i den globala fördelningsmodellen. I framtiden kommer Amnesty Sverige att bidra med en ännu större andel av sina insamlade medel till det globala arbetet, vilket är positivt för vår rörelse. Men det kräver också att Amnesty Sverige anpassar verksamheten på hemmaplan.

Hur ställer du dig till fördelningsmodellen?

– Internationell solidaritet är en av Amnestys grundprinciper. Amnesty bedriver ju en stor del av vårt utredningsarbete i länder där det inte finns förutsättningar att finansiera arbetet på plats. Så jag ser positivt på att rörelsen som helhet tar ett gemensamt ansvar - både för att bevaka utvecklingen för mänskliga rättigheter och att finansiera detta arbete.

Hur kommer svenska Amnesty påverkas av de här besparingarna?

– Det är för tidigt att svara på. Jag har fått i uppdrag av vår styrelse att genomföra en översyn av organisationen för att identifiera hur vi skapar förutsättningar för att öka våra intäkter och samtidigt minska våra kostnader. Först när vi har genomfört översynen kan jag svara på hur de påverkar verksamheten och vilka besparingar som kommer att genomföras.

Vad innebär det här för medlemmarna?

– I dagsläget innebär detta ingen förändring för Amnesty Sveriges medlemmar.

Personalen fick beskedet strax efter lunch under tisdagen den 5 mars. Besparingarna på sex miljoner kronor kommer gälla från och med 2025. Det var sedan tidigare bestämt att Amnesty i Stockholm under hösten kommer flytta till mindre och billigare lokaler för att sänka kostnaderna.

Ira Mallik

artiklar | 2024-03-05
Av: Ira Mallik