"Menar vi allvar med människors lika värde?"

reportage | 2006-03-10

Onsdagen den 8 mars var det så dags igen att fira den internationella kvinnodagen. Liksom världen över anordnades det i Stockholm en mängd aktiviteter för att celebrera kvinnors rättigheter. Amnesty Press besökte tre av dem. Bland frågorna som togs upp fanns: kvinnors roll i fredsarbetet, våld mot kvinnor, kvinnors vardagsrädsla, trafficking, och det kommande fotbolls-VM i Tyskland.

På Spanska Kulturinsitutet Cervantes bjöd Nätverket för 8 mars och Svenska UNIFEM-kommittén på morgonen in till seminarium under parollen: ”Kvinnor kräver en ny världsordning- var finns hindren?

Jämställdhetsminister Jens Orback menade att det finns mycket kvar att göra för Sverige i arbetet för jämställdhet.

Jämställdhetsminister Jens Orback hade nyligen kommit hem från möte i FN:s Kvinnokommission i New York där han bland annat tog upp frågan om prostitution och människohandel i samband med fotbolls-VM i Tyskland i sommar. Under sitt anförande på UNIFEM-seminariet knöt han an till det temat. Ministern visade allvarliga tecken på oro inför den enligt honom ”mycket mycket utbredda sexhandeln i Europa”. Jens Orback lyfte fram Sverige som förebild då han tryckte på betydelsen av den svenska lagen om förbud av sexköp.

-Jag tror att den här lagen har stor betydelse. Den är normgivande, sade han.

Jens Orback tror att lagen kan påverka unga pojkar som växer upp i dagens Sverige att inte tycka det är okej att köpa sex för att de då skulle utnyttja den prosituterade. När lagen kom var den kontroversiell, menade Jens Orback och jämförde den med reaktionerna kring 1979 års lag om barnaga. I dag stödjer de flesta svenskar lagen. Med det inte sagt att prostitution inte skulle vara ett problem i Sverige. Jens Orback tydliggjorde sin ståndpunkt i frågan:

  • Det är mäns efterfrågan på sexuella tjänster som är grunden för människohandel. Min uppfattning är att ingen växer in frivilligt i prostitution. Och fler män måste lyftas in i den här frågan, sade jämställdhetsministern.

Även om stora delar av Jens Orbacks tal kretsade kring våld mot kvinnor, prostitution och trafficking hann han beröra andra områden. Ministern talade om det utåt sett jämställda Sverige men som har mycket arbete kvar i sin strävan mot jämställdhet. Som ett exempel tog han upp Norge som ligger före beträffande reklam och stopp för sexualiseringen av det offentliga rummet.

  • Vi har tillsatt en utredning för att vi överväger en likartad lag som den i Norge.

Den svenska jämställdhetspolitiken har sin bas i välfärden, en välfärd som vi måste vara rädda om och bygga vidare på, menade ministern. För nu har både jämställdheten och välfärden stora luckor:
- Det är ingen jämställd välfärdsstat där makten inte delas lika mellan män och kvinnor. På lång sikt är en jämställd välfärdsstat stat bra för män, men på kort sikt måste de kanske vika undan lite.

Mehri Afsahi, ordförande UNIFEM Sverige överräckte blommor och en pin som Jens Orback fäste på kavajslaget.

Trots de många dystra bilder som Jens Orback målade upp fanns det mycket hopp i hans tal:
- Vi har en väldigt hög medvetandegrad i de här frågorna i Sverige och en stark kvinnorörelse som uppmärksammar de här frågorna, sade han.

Drabbade kvinnor var en röd tråd också i talet av Maj-Britt Theorin, före detta riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Hon fokuserade dock på kvinnor som offer i konflikter och aktörer i fredsarbetet.

  • Fortfarande är kvinnor den del av civilbefolkningen som drabbas hårdast vid väpnade konflikter. I konflikter världen över- från Balkan och Rwanda till Afghanistan och Irak- utsätts kvinnor systematiskt för våldtäkt, de utnyttjas och förtrycks i flyktingläger och tvingas in i slaveri. Och de förnekas att delta i fredsförhandlingar, i förebyggande konfliktlösande arbete, i medling, ja i allt fredsarbete.

Maj-Britt Theorin delade med sig av sina erfarenheter om den syn på kvinnor hon stött på i EU. Våren 2000 skulle EU-parlamentet fatta ett beslut om en rapport om kvinnor och fred som hon ville skriva. En manlig utskottsordförande protesterade mot att rapporten skulle skrivas och sade :”Vi kan i stället ta med några ord i vår försvarspolitiska rapport”:
- Jag skrev en A4-sida som han slängde en blick på och sedan sade - näst intill ordagrant som i Lysistrate. **”kvinnor ska inte syssla med sånt. Förstår ni inte att vi män krigar för er”, sade Maj-Britt och detta utlöste skratt hos åhörarna.

(Lysistrate var titelpersonen i Artistofanes komedi från 411 f. kr. Under det peloponnesiska kriget ledde hon framgångsrikt Athens kvinnor i sexstrejk i protest mot de vapenskramlande männen).

Efter några månaders argumenterande fick denne ordförande dock ge med sig och Maj-Britt Theorin skrev sin rapport i vilken hon bland annat krävde kvinnors aktiva deltagande i allt fredsbyggande-inte bara efter konflikter, men också i förebyggande syfte för att undvika väpnade konflikter.

Maj-Britt Theorin tyckte att kvinnorna måste delta fullt ut i fredsprocessen.

Under seminariet poängterade Maj-Britt Theorin även det svek som enligt henne många kvinnor drabbats av i konflikter. Som exempel på ett sådant svek tog hon massvåldtäkterna i det forna Jugoslavien, som visserligen uppmärksammades, men när offren väl sökte rättvisa och upprättelse genom FN:s krigsförbrytartribunal i Haag fick de varken vittnesskydd eller psykologiskt stöd. Följden blev att få vågade vittna.

  • En internationell domstol som bedömer sexuellt våld som krigsförbrytelse, precis som terrorism och tortyr i dag, är ett måste för att bryta trenden att systematiskt använda våldtäkter som en krigsstrategi. Straffrihet får aldrig tillåtas, sade Maj-Britt Theorin och berättade om FN-soldater från EU-länder som skickats hem efter anklagelse om sexuellt våld i Somalia och Moçambique. Men de har inte dömts för detta.

Över fem år har gått sedan Maj-Britt Theorins resolution antogs av EU-parlamentet och sedan FN: säkerhetsråd antog resolution 1325. Bland kraven som hon ställde återfinns de om att fler kvinnor ska utbildas i förhandlingsteknik och att jämställdhetstänkandet ska genomsyra planeringen av exempelvis flyktingläger, vad gäller säkerhet från överfall vid hämtning av vatten och ved. Dessutom anser hon att alla fredsövervakare, både kvinnor och män, behöver jämställdhetsutbildning för att respektera och förstå den civila befolkningens behov och prioriteringar.
- Och ännu har vi inte sett ett konkret handlingprogram för **hur kraven ska genomföras. Varken i Sverige eller i EU.

Även om det finns de som anser att kvinnor inte ska lägga sig i så menade Maj-Britt Theorin att det är just det de måste.
- Men kvinnorna måste lägga sig i, ta rätten att ifrågasätta och kräva att deras erfarenheter tas till vara. Annars blir det som hittills. Mer och mer våld, sade hon. ”Halva himlen bärs upp av kvinnor” säger ett känt citat. Fred på jorden kan bara uppnås om kvinnorna tillåts fullt ut att ta del i hela fredsprocessen.

Den här banderollen syntes på Sergels torg.

Från ett varmt seminarierum med lystrande och koncentrerade åhörare till ett kylslaget Sergels torg, strax efter lunchrusning med en strid ström av förbipasserande. Där arrangerade organisationen Kvinnor för fred sin sedvanliga manifestation på kvinnodagen. Från Amnesty fanns Stig Johnell på plats. Också han lade tyngdpunkten i sitt tal på det våld och de kränkningar som kvinnor världen över utsätts för.

-Våldet mot kvinnor är lika gammalt som mänskligheten. Under de senaste två åren har Amnesty belyst två aspekter kring våldet mot kvinnor: nära relationer och i krig. I krig är våldtäkt ett vanligt sätt att visa överlägsenhet. Det är ett sätt att säga: Vi äger era kvinnor, vi äger er jord, vi äger er! sade Stig Johnell.

Ett exempel som han tog upp var Afghanistan. Där är kvinnor efter talibanregimens fall är friare på papperet, men Amnestys rapport Afghanistan women still under attack visar något annat, menade Stig. Varje dag riskerar kvinnor att föras bort under vapenhot och våldtas, tvingas in i äktenskap eller användas som bytesvara i tvister och uppgörelser. Trots att Afghanistan ratificerat FN:s kvinnokonvention, CEDAW, enligt vilken påtvingat äktenskap strider mot lagen.

-Ändå sker det! ropade Stig.

Stig Johnell talade om våldet mot kvinnor.

Men Stig påpekade också att man inte behöver titta så långt bort som Afghanistan. I Frankrike, till exempel kom i november 2005 en undersökning som visade att var fjärde dag misshandlas en kvinna till döds. Stig glömde heller inte bort situationen i Sverige när han tog upp våldtäkterna på Husbybadet. Och han lade tonvikt vid att kvinnors rättigheter är något som verkar behandlas godtyckligt.

  • Menar vi allvar med människors lika värde? Regeringar talar om att följa konventioner, men vi ser dagligen att det inte fungerar. Att det är vackra ord. Vi kan inte fortsätta på det här viset att följa kvinnors rättigheter lite då och då. Annars kan vi sluta tala om jämlikhet och demokrati. Och då stämmer det som John Lennon sjöng på 1970-talet, ”Woman is the nigger of the world”, sade Stig Johnell.

Södermalmstorg var fullt av människor.

På kvällen kulminerade den internationella kvinnodagen på Södermalms torg i en mäktig manifestation. Kylan var rejält bitande, men den trotsades av den stora folkmassan som kommit dit för att visa sitt stöd och sin solidaritet för kvinnokampen. Gemenskap, musikunderhållning och talare samt facklor värmde upp deltagarna som då och då hoppade, stampade och smådansade.

Allra argast bland talarna var Moa Elf Karlén, författare och initiativtagare till Umeåuppropet. Med avstamp i det klimat som råder i Umeå efter Hagamannens våldtäkter höll hon ett tal fyllt av starkt patos. Moa Elf Karlén var arg över att kvinnor ska begränsas i sin vardag och inte kunna röra sig fritt på grund av rädsla.

  • Umeå är förändrat efter den senaste våldtäkten av Hagamannen. Polisen uppmanade kvinnor att hålla sig hemma. Man kunde knappt se en enda tjej på stan och det blev startskottet för Umeåuppropet, ropade Moa Elf Karlén.

Hon berättade för deltagarna att Länsförsäkringar tagit fram en undersökning som visar att hälften av Sveriges kvinnor undviker att gå ut på kvällen. Moa Elf Karlén påpekade också att Amnesty uppskattar att var tredje kvinna i världen riskerar att utsättas för någon form av våld under sin livstid. **Och hon var mycket upprörd över att kvinnor måste begränsa sig i vardagen:
- Vi begränsar oss, vi lär oss kvinnlighet. Kvinnor behöver ej beskyddas av män.

Den största garantin för säkerhet på en i vanliga fall tom folkplats är just många människor, menade Moa Elf Karlén och riktade hård kritik mot det som hon kallade ”trygghetsindustrin”. Pengarna som läggs på övervakningskameror och annat kunde i stället satsas på korvgrillning för alla som samlas i gemenskap för att skapa trygghet på en annars hotfull plats. Detta uttalande lockade massan till skratt.

Facklorna brann för kvinnors rättigheter.

Moa Elf Karlén efterlyste åtgärder, inte bara vad gäller det offentliga rummet. Särskilt fick domarkåren sig en rejäl knäpp på näsan. Ilskan speglade sig i varenda ord när hon kritiserade det förlegade synsätt och den usla behandling som hon menade att våldtäksoffer möter i domstolar. Hon ville se att en kille som blivit av med plånboken skulle utsättas för samma sorts frågor av förövarens advokat som en våldtagen kvinna får.

  • Vardagsrädslan är ett politiskt problem som kräver politiska lösningar. Det offentliga rummet ska göras tillräckligt för alla. Och de unkna idéerna om mäns okontrollerbara sexualitet ska förpassas till historiens skräphög. Jag vill också se en obligatorisk genusutbildning av alla domare. Hur kan vi acceptera att kvinnor varnas för att leva ett normalt liv? sade Moa Elf Karlén.

Demonstrationståget startade på Slussen.

Demonstranterna gick därefter i ett långt tåg mot Medborgarplatsen. Polis spärrade av vägen och folkmassan marscherade och skanderade bland annat:

– Vad ska vi göra?
– Krossa sexismen!
– När?
– Nu!

Väl på Medborgarplatsen tog den till synes mycket populära Gudrun Schyman till orda. Hon välkomnades av hurrande som ekade över hela torget. Gudrun Schyman, som är en av ledarna i Feministiskt initiativ, ägande sitt tal åt det kommande fotbolls-VM i Tyskland. Också hon var arg:
- Det finns föreställningar om att sex och spel hör ihop. Vad man inte har pratat om så mycket i medierna är vad som ska ske efter matcherna under fotbolls-VM. Besökarna ska också kunna få sig ett skjut är det tänkt. Man bygger megabordeller och baja-majaliknande hytter som kallas ”performance boxes”.

Gudrun Schyman var glad över jublet när hon började tala.

Hon upplyste åhörarskaran om att prosititution är tillåten i Tyskland, men att trafficking inte är det. Tusentals kvinnor luras dit i tron om att de ska få ett jobb, men i stället kommer de hamna i prostitution, menade vänsterpartiets forna ledare. Hon tryckte på att politiker måste uppmanas till handling. Gudrun Schyman har tagit upp frågan med justitieministern och hon ämnar ta upp den igen. Hon efterlyste också stöd för protester mot prosititutionen under VM.

  • Vi måste stärka opinionen inför det här! Kvinnor ska importeras. Kvinnliga kroppar ska finnas där till tjänst. Det förbereds för grova brott, sade Gudrun Schyman.

Text: Agnes Franzén, praktikant Amnesty Press
Foto: Lisa Nordenhem, praktikant Amnesty Press **


Läs mer om att ABF (Arbetarnas bildningsförbund) utbildar om kvinnokonventionen

reportage | 2006-03-10