Förnyat hopp om vapenavtal

reportage | 2012-11-20

Efter att FN-förhandlingarna i New York rörande **ett internationellt bindande vapenhandelsavtal, ett så kallat Arms Trade Treaty (ATT), strandade den 26 juli 2012 väcks nu återigen hopp om att den oreglerade vapenhandeln ska vara ett minne blott. Samma dag som Barack Obama vann presidentvalet i USA beslöt FN:s generalförsamling att ATT-förhandlingarna ska återupptas i mars 2013.

Under en och samma dag utropades Barack Obamas till vinnare i det amerikanska presidentvalet samtidigt som FN:s generalförsamling enhälligt röstade för att återuppta ATT-förhandlingarna i mars 2013. Två händelser som den 7 november avsevärt ökar förutsättningarna för att ett ATT ska bli av. Den 6 november anordnade svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Kristna Fredsrörelsen och Fonden för mänskliga rättigheter ett seminarium för att diskutera ATT och hur ett eventuellt avtal påverkar den svenska vapenexport.

Amnesty press har tidigare rapporterat om den illegala vapenhandelns förödande konsekvenser för människors liv världen över. I stora drag är den internationella vapenhandeln idag obegränsad. Dagligen kränks människors mänskliga rättigheter. Tortyr, våldtäkter, tvångsvräkningar och mord sker till följd av den oreglerade vapenhandeln. Detta är något som NGO:s och Amnesty International uppmärksammat i årtionden. Sedan i mitten på 1990-talet har arbetet med att skapa opinion och påverka parlament, regeringar och FN för att få till ett regelverk pågått. Tillsammans med andra organisationer var Amnesty med och lanserade kampanjen Control Arms år 2003.

Tre år senare röstade 153 länder i FN för att utveckla ett globalt vapenhandelsfördrag. Sveriges ambassadör i förhandlingarna har varit Paul Beijer. Han har under hela processen förordat ett starkt och brett avtal samt påtalat att civilsamhällets har en avgörande roll i förhandlingarna. På Amnestys årsmöte i maj 2012 sade han så här inför de då stundande förhandlingarna:
- Det vore inte bra om förhandlingarna drar ut på tiden. Presidentvalet i USA i november kan påverka förhandlingarna. En ny president kanske inte har samma syn på vapenhandeln. Om USA skulle hoppa av kommer kanske fler länder se sin chans och göra detsamma. Vi måste göra det här nu.

__Manifestation utan för FN:s högkvarter i New York. Foto: Andrew Kelly

Paul Beijer hade rätt. Det var med stor sannolikhet det stundande amerikanska presidentvalet som stjälpte förhandlingarna. USA:s inställning till ATT har från första början varit av avgörande betydelse. Den tidigare republikanska Bush-administrationen visade aldrig något större intresse i att reglera vapenhandeln. Under de senaste fyra åren, med en demokratisk administration, har dock USA:s inställning till ATT blivit allt mer konstruktiv. Trots detta var det den amerikanska delegationen som avbröt sommarens förhandlingar i New York. Under den sista dagen reste sig amerikanerna upp och önskade mer tid för att kunna nå ett beslut. Flera andra nationer stödde USA:s önskan och vid lunchtid den 26 juli 2012 avbröts förhandlingarna. Trycket hade blivit för stort på USA. Den amerikanska vapenorganisationen National Rifle Association (NRA), med starka anknytningar till det republikanska partiet hade under sommaren lobbat hårt för att stoppa ett avtal.

På seminariet den 6 november berättade Paul Beijer att han inte tror USA vågade ge sig in i en strid mot NRA:
- USA var inte kapabla att förhandla. Det var för nära valet och NRA:s hetskampanj mot ATT var stor och kraftfull. Den amerikanska administrationen såg det antagligen som ett risktagande att skriva under ett avtal.

Paul Beijer delade med sig av sina förhoppningar på ett starkt ATT under Amnestys årsmöte 2012. Här tillsammans med Brian Wood, chef för Amnesty Internationals avdelning för vapenexportfrågor. Foto: Annie Beckman

Efter att Barack Obama vunnit valet och efter att FN röstade ja till att återuppta förhandlingarna under nästa år så har nya förhoppningar väckts. Förutsättningarna för att nå ett avtal ser på förhand ljusa ut då motståndet ständigt minskar. I mars månad nästa år återupptas förhandlingarna. Arbetet kommer utgå från den näst sista text som arbetades fram strax innan förhandlingarna avbröts i somras. Texten som idag kallas den 26 juli-texten.

  • Den text vi har att utgå ifrån idag är bra. Antagligen inte är lika bra som den sista texten som arbetades fram men den hann vi ju aldrig se då förhandlingarna avbröts. I stora drag är vi nöjda med med 26 juli-texten. Visst, det finns luckor men dem går att täppa till. Vi kommer jobba helhjärtat att få till ett värdigt avslut på förhandlingarna, sade Paul Beijer.

Texten har stött på kritik från civilsamhället och NGO:s. Sofia Tuvestad från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) delar inte Paul Beijers uppfattning om texten utan tycker att den saknar viktiga formuleringar rörande genusbaserat våld:
- Den är svag över lag. Alldeles för vaga definitioner av vissa kriterier. Genusbaserat våld har stoppats in under MR-begreppet vilket gör att det hamnar lite i skymundan.

Trots sina vitt skilda positioner hoppas Sofia Tuvestad, Paul Beijer, Daniel Nord
och Mark Bromley på en tydlig reglering av den internationella vapenhandeln.
Foto: Jacob Bomgren

Motståndet mot ATT har varit relativt litet bland FN:s medlemmar frånsett en del gulfstater. Länder från Afrika och Sydamerika är desto mer positiva och varit en drivande faktor i frågan medan stormakter som Kina och Ryssland inte riktigt vågat bekänna färg. Paul Beijer ser mycket positivt på engagemanget från Afrika och Sydamerika:
- Det är delar av världen som drabbats hårdast av den illegala vapenhandeln. Deras engagemang gör att Kina inte har råd att motverka förhandlingarna, eftersom deras diplomatiska och ekonomiska förbindelser med Afrika och Sydamerika ständigt växer.

Ur svensk synpunkt har 2012 varit ett år där frågan om vapenexport återigen blivit blivit en politiskt fråga på högsta nivå. Året har innehållit svenska planer på en vapenfabrik i Saudiarabien och Telia Soneras samarbete med diktaturer i Vitryssland och Centralasien. Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den myndighet som beviljar exporttillstånd, har har kritiserats för flera av sina beslut. ISP har konsekvent försvarat sig med att de enbart följt rådande regelverk. Uppmärksamheten och kritiken resulterade inte bara i försvarsminister Sven Tolgfors avgång utan också i en statlig utredning som ämnar att utreda huruvida ett demokratikriterium bör genomsyra den svenska vapenexporten. ISP:s sakpolitiske chef Daniel Nord välkomnar utredningen:
- Vi kommer stödja utredningen till fullo. Vi vill ha tydliga riktlinjer att förhålla oss till. Det underlättar vårt arbete avsevärt.

Huruvida ATT kan komma att skärpa de svenska riktlinjerna för vapenexport är dock osäkert då Sveriges och EU:s riktlinjer på pappret är bland de mest reglerade i världen. Panelen på seminariet den 6 november var överens om att ett ATT inte märkbart skulle påverka den svenska vapenexporten.

  • Vi inte kan räkna med att ett ATT-avtal kommer bli lika detaljerat som vårt svenska regelverk. Vi vill ha ett ATT som fungerar lika bra för alla länder, stora som små. Därför strävar vi efter ett enkelt regelverk som alla länder kan implementera, sade Paul Beijer.
  • Det finns inget i ett kommande ATT som inte redan ingår i de svenska eller i EU:s riktlinjer för vapenexport, menade Mark Bromley, researcher på Stockholm International Peace Research Insitute.

Den 18 mars 2013 förväntas ATT-förhandlingarna återupptas. Tio dagar senare vet vi om den det blir ett avtal om vapenhandel. Utredningen kring ett demokratibegrepp inom den svenska vapenexporten förväntas dock inte vara klar förrän i december 2014.

Text: Jacob Bomgren
[email protected]

Läs mer__

FN: Glädjande resultat vid senaste omröstningen om vapenfördraget (Amnesty 9 november 2012)

Delade meningar om svensk vapenexport (Amnesty Press 24 februari 2012)

Almedalen: Nu är det allvar i New York, export&mänskliga rättigheter och fortsatt blockad av Gaza (Amnesty Press 4 juli 2012)

Almedalen: Kvinnorna efter den arabiska våren, romers chans att få asyl, miljöpolitik i diktaturer och vad är ett vapen? (Amnesty Press 3 juli 2012)

Vad är syftet med nya kriterier (SvD 13 mars 2012)

Finishing the job: delivering a bullet-proof ATT (Control Arms 18 oktober 2012)

reportage | 2012-11-20